"Управлінський облік" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямом 6 - страница 3


Задача

Відобразити господарські операції на бухгалтерських рахунках у переплетеній системі обліку в інтерпретації до діючої в Україні системи обліку.

Вихідні дані:

^ Господарські операції за березень поточного року

№ п/п

Зміст господарської операції

Сума, грн

1.

Одержано матеріали від постачальника (в кредит)

26000

2

Витрачено матеріали на:

-основне виробництво

-загальновиробничі цілі

- загальногосподарські та адміністративні цілі

- витрати на реалізацію продукції


18000

4000

2000

500
Разом

24500

3

Нарахована оплата праці:

-працівникам основного виробництва (пряма)

-загальновиробничому персоналу

- адміністративному і загальногосподарському персоналу

- працівникам відділу збуту


24000

16000

4000

2000
Разом

46000

4

Вирахування з оплати праці податків та інших обов'язкових платежів

6900

5

Видана оплата праці готівкою

38500

6

Нарахована амортизація основних засобів:

- загальновиробничого призначення

- адміністративного призначення

- збутового призначення


6000

2000

500
Разом

8500

7

Розподіляються і списуються загальновиробничі витрати

26000

8

Одержана з виробництва готова продукція за фактичною собівартістю

64000

9

Списується собівартість реалізованої продукції

57000

10

Відображається сума доходу від реалізації продукції

84000

11

Відображається сума непрямих податків та зборів

14000

12

На фінансові результати виробничого обліку списуються:

- собівартість реалізації

- доход від реалізації

- адміністративні та загальногосподарські витрати

- витрати на реалізацію


57000

70000

8000

3000
Разом

138000

13

Визначено і списано фінансовий результат від основної діяльності

2000


Варіант 7

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Особливості поведінки постійних та змінних витрат.

2. Дати відповіді на тести:

1. При збільшенні обсягу діяльності постійні витрати з розрахунку на одиницю продукції:

1 - збільшуються;

2 - зменшуються;

3 - не змінюються;

4 - змінюються залежно від виду діяльності.


2. Витрати на продукцію — це:

1 - повна виробнича собівартість продукції;

2 - повна комерційна собівартість продукції;

3 - змінні витрати;

4 - прямі витрати.


3. Релевантний діапазон (область релевантности — це інтервал обсягу діяльності, в межах якого:

1 - загальна сума постійних витрат не змінюється;

2 - сума постійних витрат з розрахунку на одиницю продукції не змінюється;

3 - сума змінних витрат з розрахунку на одиницю продукції не змінюється;

4 - загальна сума виробничих витрат не змінюється.


4. Які з перелічених груп витрат використовують при підго­товці управлінських рішень:

1 - релевантні і нерелевантні;

2 - контрольовані і неконтрольовані;

3 - основні та накладні;

4 - вичерпані та невичерпані?


5. Витрати періоду — це:

1 - прямі виробничі витрати;

2 - загальновиробничі витрати;

3 - адміністративні та загальногосподарські витрати;

4 - усе з переліченого.


Задача

Підприємство «Алікон» у звітному році мало такі показники витрат, грн:

— придбання сировини і матеріалів — 75300;

— транспортування сировини від постачальника на підприємство — 1680;

— прямі витрати на оплату праці — 69000;

— непрямі витрати на оплату праці виробничого персоналу — 27780;

— витрати на реалізацію продукції — 33160;

— загальногосподарські витрати — 20000;

— витрати на утримання і експлуатацію обладнання — 25620;

— адміністративні витрати — 61080;

— інші загальновиробничі витрати — 11400. Доход від реалізації продукції становив 385500 грн. Підприємство використовує систему періодичного обліку запасів.

Залишки на рахунках запасів у звітному році складали:

Рахунок

На початок року

На кінець року

Сировина і матеріали

13290

14610

Незавершене виробництво

4410

6450

Готова продукція

30720

56880


Необхідно визначити:

1) вартість витрачених на виробництво матеріалів;

2) загальну суму поточних витрат на виробництво;

3) собівартість виробленої готової продукції;

4) собівартість реалізованої продукції;

5)валовий, операційний (до оподаткування) і чистий прибуток (після оподаткування) за діючої ставки податку на прибуток, для чого скласти схематично звіт про фінансові результати.


Варіант 8

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Поняття витрат

2. Дати відповіді на тести:

1. Для цілей управлінського обліку витрати класифікують:

1 - за економічним змістом;

2 - місцем вкладання;

3 - відношенням до обсягу виробництва;

4 - принципом: «для різних цілей - різні витрати».


2. Змінними є витрати, які змінюються при зміні:

1 - технології виробництва;

2 - обсягу діяльності;

3 - організаційної структури підприємства;

4 - структури управління.


3. При збільшенні обсягу діяльності постійні витрати з розрахунку на одиницю продукції:

1 - збільшуються;

2 - зменшуються;

3 - не змінюються;

4 - змінюються залежно від виду діяльності.


4.Яке з наведених рівнянь є функцією загальної суми витрат:

1 - y = bx

2 - y = a + bx

3 - y = a + bx + cx2

4 -немає правильної відповіді?


5. Витрати на продукцію — це:

1 - повна виробнича собівартість продукції;

2 - повна комерційна собівартість продукції;

3 - змінні витрати;

4 - прямі витрати.


Задача

Залишки на рахунках бухгалтерського обліку підприємства «Майстер-Д» становлять (грн):

Назва рахунку

На початок року

На кінець року

Сировина і матеріали

24000

28000

Незавершене виробництво

24000

23000

Готова продукція

20000

25000

Доходи від реалізації

-

220000

Закупівлі матеріалів

-

70000

Пряма оплата праці виробничого персоналу

-

30000

Непрямі витрати на оплату праці

-

15000

Страхові платежі

-

9000

Амортизація основних засобів виробничого призначення

-

11000

Ремонт і обслуговування виробничого обладнання

-

4000

Витрати на реалізацію продукції

-

23000

Загальногосподарські витрати

-

19000

Адміністративні витрати

-

10000

Ставка оподаткування прибутку - 25%

Необхідно визначити:

1) витрати на виробництво за звітний рік, собівартість готової і реалізованої продукції;

2) валовий і чистий прибуток підприємства.


Варіант 9

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Історичні етапи формування і розвитку управлінського обліку


2. Дати відповіді на тести:

1. Яке з наведених рівнянь є функцією загальної суми змінних витрат:

1 - y = bx

2 - y = a + bx

3 - y = a + bx + cx2

4 - немає правильної відповіді?


2. Особливостями управлінського обліку є:

1 - орієнтація обліку на публічну, зовнішню звітність підприємства;

2 - орієнтація обліку на своє керівництво;

3 - максимальна закритість результатів обліку в цілях збереження комерційної таємниці;

4 - максимальна відкритість результатів обліку для користувачів інформації про діяльність підприємства.


3. Витрати визнаються одночасно з:

1 - визнанням збільшення зобов’язань;

2 - зменшенням активів;

3 - обидві відповіді вірні;

4 - вірної відповіді немає.


4. Адміністративні витрати належать до:

1 - фінансових витрат;

2 - витрат операційної діяльності;

3 - витрат від участі в капіталі;

4 - інших витрат.


5. Ступінь реагування витрат виробництва на зміну обсягу продукції оцінюються по формулі:

1 - ,

де - зміни обсягу виробництва, %;

- зміни витрат, %;

К - коефіцієнт реагування витрат.

2 - ;

3 - ;

4 - .


Задача

Підприємство «Приорільське» виготовляє один вид продукції. Для контролю за витратами на підприємстві хочуть визначити рівень змінних та постійних витрат, виходячи зі звітних даних за останні 12 місяців:

Місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Кількість виробів, од.

100

120

110

130

124

121

136

118

124

120

170

138

Сума витрат, грн.

70

85

80

90

87

82

93

78

90

84

98

93

На підставі наведених даних визначити:

1) рівень змінних і постійних витрат (методом міні—максі);

2) суму очікуваних витрат на виробництво 170 од. продукції у наступному місяці. Представити зміни витрат на графіку


Варіант 10


1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Методи розподілу витрат на постійні і змінні


2. Дати відповіді на тести:

1. При умові, що 0 < K < 1, витрати носять характер:

1 - постійних;

2 - дигресивних;

3 - пропорційних;

4 - прогресивних.


2. Постійними називають витрати, які:

1 - пов'язані з постійним асортиментом продукції;

2 - зростають зі зростанням обсягу діяльності;

3 - не змінюються в межах релевантного діапазону обсягу діяльності;

4 - повторюються у кожному звітному періоді.


3. Витрати періоду — це:


1 - прямі виробничі витрати;

2 - загальновиробничі витрати;

3 - адміністративні та загальногосподарські витрати;

4 - усе з переліченого.


4. Змінними є витрати, які змінюються при зміні:


1 - технології виробництва;

2 - обсягу діяльності;

3 - організаційної структури підприємства;

4 -структури управління.


5. Які з тверджень вірні:

1 - основним об’єктом управлінського обліку є підприємство в цілому;

2 - основним об’єктом управлінського обліку є центри відповідальності всередині підприємства;

3 - теоертичною базою управлінського обліку є нормативні акти;

4 - теортичною базою управлінського обліку є економічна теорія.


Задача

Підприємство «Джоконда» у звітному році мало такі залишки на рахунках запасів, грн:

Рахунок

На початок року

На кінець року

Матеріали

5500

6500

Незавершене виробництво

9600

8000

Готова продукція

5000

8500

Протягом року було здійснено такі витрати, грн:

— купівля матеріалів 40000;

— пряма оплата праці 22000;

— загальновиробничі 33000;

— адміністративні 7900;

— загальногосподарські 13000;

— витрати на збут 7000.

Доход від реалізації всієї виробленої продукції становив 150000 грн.

Необхідно визначити:

1) вартість витрачених на виробництво матеріалів;

2) загальну суму виробничих витрат звітного року;

3) собівартість виготовленої продукції;

4) собівартість реалізованої продукції;

5) валовий, операційний і чистий прибуток (за існуючої ставки оподаткування прибутку).


Варіант 11

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Класифікація витрат


2. Дати відповіді на тести:

1. До постійних витрат належать:

1 - енергія на технологічні цілі;

2 - заробітна плата керівництва підприємства;

3 - відсотки за користування кредитами;

4 - паливо на технологічні цілі.


2. Собівартість реалізованої продукції складається з:

1 - фінансових витрат та витрат від участі в капіталі;

2 - адміністративних витрат та витрат на збут;

3 - прямих матеріальних витрат;

4 - нерозподілених постійних витрат, виробничої собівартості продукції, понаднормативних витрат


3. Маржинальний доход – це:

1 - доход від реалізації за мінусом непрямих податків;

2 - доход від реалізації за мінусом постійних витрат;

3 - чистий доход від реалізації за мінусом змінних витрат;

4 -доход від реалізації за мінусом собівартості реалізованої продукції.


4. Витрати на продукцію — це:

1 - повна виробнича собівартість продукції;

2 - повна комерційна собівартість продукції;

3 - змінні витрати;

4 - прямі витрати.


5. Постійними називають витрати, які:

1 - пов'язані з постійним асортиментом продукції;

2 - зростають зі зростанням обсягу діяльності;

3 - не змінюються в межах релевантного діапазону обсягу діяльності;

4 - повторюються у кожному звітному періоді.


Задача

ВАТ «Автомобіліст» має такі показники роботи одного ав­томобіля:

— балансова вартість на початок року 8000 грн

— ліквідаційна вартість після двох років використання ста­новитиме 2000 грн

— витрати на технічне обслуговування (2 рази за рік) 130 грн

— запасні частини з розрахунку на 1000 км пробігу 30 грн

— вартість ліцензії (за рік) 70 грн

— страхові платежі (за рік) 180 грн

— заміна автошин після 25000 км пробігу (4 шини по 37,50 грн) 150 грн

— вартість 1 л бензину (10 л на 100 км пробігу) 4 грн.

Необхідно поділити витрати на змінні та постійні і скласти таблицю витрат за рік при різних обсягах пробігу автомобіля (5000, 10000, 20000, 30000 км) та визначити для кожного рівня:

1) загальну суму витрат, у т. ч. змінних та постійних;

2) витрати на 100 км пробігу, у т. ч. змінні та постійні


9076793252675653.html
9076975073517616.html
9077040703018146.html
9077146832365623.html
9077250642962940.html