Тематика курсових робіт - Педагогічна бібліографія

Тематика курсових робіт з методики образотворчого мистецтва, їх структура та методичні рекомендації до написання / М-во освіти України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Укл. Л.В. Плазовська, К.С. Шалварова. - Київ : НПУ, 2001. - 36 с.
 1. Чабан Н. Художня культура Італії.Епоха Відродження: Методи викладання /Н.Чабан //Мистецтво та освіта. – 2001. - №1. – С.53-59.
 1. Шипулін І.А. Теоретичні основи композиції на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах / І.А. Шипулін // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 квітня 2001 р. / М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. - Полтава, 2001. - С. 150-154


^ МУЗИЧНА ОСВІТА В ШКОЛІ 1. Вчимося співати: Зб. пісень для 5-8-х кл. / Упоряд. М.К. Яскулко. - Харьків : Ранок, 2001. - 142 с.

 2. Беземчук Л. Творчий розвиток школярів засобами музичного мистецтва /Л.Беземчук //Мистецтво та освіта. – 2001. - №1. – С.43-48.
 1. Димченко С.С. Специфічні прийоми вивчення музичних творів напам'ять / С.С. Димченко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 15. - С. 139-143
 1. Коваль О.В. Формування музичних здібностей молодших школярів на уроках музики / О.В. Коваль // Наукові записки. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2001. - N 2 : Психолого - педагогічні науки. - С. 68-71
 1. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів : Музика: 1-8 класи / Р. Марченко, О. Ростовський , Л. Хлєбникова ; М-во освіти і науки України, АПН України. - Київ : Шкільний світ, 2001. - 240 с.
 1. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посібник / О. Я. Ростовський. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2001. - 270 с.
 1. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в початковій школі : навч.-метод. посібник / О. Я. Ростовський. - Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 2001. - 215 с.
 1. Ростовський О.Я. Музична педагогіка : навч. прогр., метод. рек. та матеріали / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин (Черніг. обл.) : НДПУ, 2001. - 110 с.


Хореографічна освіта


 1. Джигора Н.О. Хореографічна освіта в школі нового типу : материалы временных коллективов / Н. О Джигора // Україна - країни Сходу: Від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій / Ред. кол. П.П. Антонюк, Г.П. Балабанова, О.В. Богомолов та ін. - Київ : Фенікс, 2001. - Вип. 2. - С. 94-96.


^ ДОПРИЗОВНА ПІДГОТОВКА ЮНАКІВ 1. Сидоренко В. Цивільна оборона : Навчальна програма для студентів всіх спеціальностей педагогічних ВНЗ (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр) / Сидоренко В., Сікал В.,Вервейко Є.,Соколік Ж. // Інформаційний вісник. Вища освіта. - 2001.-N6. - С.58-61.

^ ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ УЧНІВ


ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ


 1. Бех І. Інваріанти особистісно орієнтованого підходу до виховання дитини / Бех І. // Початкова школа. - 2001.-N2. - С.3-7.
 1. Краснова В.П. Критерии оценки уровня воспитанности учащихся / В. П. Краснова // Вісник Луганського держ. пед. ун-ту ім.Т.Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2001, №1. - С. 88-92
 1. Мова та література // Виховання національно свідомої особистості. - К. : НПУ, 2001. - Ч.1 : Зміст виховної роботи. - С. 143-157
 1. Постовий В.Г. Історична основа громадянського виховання / В.Г. Постовий // Гуманізація навчально-виховного процесу : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ін-т. - Слов'янськ : СДПІ, 2001. - Вип. 11. - С. 140-144
 1. Білик Л.І. Про системний підхід в організації виховного процесу / Л.І. Білик // Проблеми освіти. - Київ, 2001. - Вип.26. - С. 97-104
 1. Васильєв В. Професійна адаптація особистості як соціальний процес : (Профтехосвіта Дніпропетровщини) / Васильєв В. // Професійно-технічна освіта. - 2001.-N1. - С.34-38.
 1. Дичківська І.М. Взаємодія індивідуально-особистісного та соціально-релевантного у педагогіці общинності / І.М. Дичківська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 17. - С. 137-141
 1. Жирякова А. Методичне забезпечення виховної роботи в школі / Жирякова А. // Завуч. - 2001.-N4. - С.3-4.
 1. Завгородня Т.К. Виховати творчого, працездатного і продуктивного громадянина : (Пед. концепція Ярослава Кузьміва) / Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2001. - 87 с.
 1. Капська А.Й. Деякі механізми реабілітаційної роботи з підлітками / А. Й. Капська // Наукові записки : Збірник наукових статей. - Київ : НПУ ім.М.Драгоманова, 2001. - Вып. 41. - С. 6-9
 1. Кульчицький В. Виховна робота з молоддю в період визвольних змагань: (На матеріалах зах. регіону України, 20-50 рр. ХХ ст.) : [Посібник для студентів вищ. навч. закладів] / В. Кульчицький. - Тернопіль, 2001. - 123 с.
 1. ^ Литвиненко С.А. Виховання як соціально-культурний феномен / С.А. Литвиненко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 16. - С. 80-84
 1. Матвієнко О.В. Цілі виховання як базисна культура особистості / О. В. Матвієнко // Наукові записки : Збірник наукових статей. - Київ : НПУ ім.М.Драгоманова, 2001. - Вып. 41. - С. 131-133
 1. Матяш-Заяц Л.П. Природа міжособистісних та внутрішньоособистісних конфліктів у ранньому юнацькому віці / Л. П. Матяш-Заяц // Наукові записки : Збірник наукових статей. - Київ : НПУ ім.М.Драгоманова, 2001. - Вып. 41. - С. 133-135
 1. Рева Ю. Самовиховання - найефективніший метод розвитку / Рева Ю. // Завуч. - 2001.-N1. - С.6-7.
 1. Юрчак, Людмила. Особливості стимулювання у навчально-виховному процесі / Л. Юрчак // Наукові записки. Серія: Педагогіка / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТДПУ, 2001. - № 9'2001. - С. 43-49


^ ОКРЕМІ НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ 1. Богуш А.М. Шлях до милосердя і любові : (Виховання дітей на засадах християнської моралі) / Богуш А.М. // Дошкільне виховання. - 2001.-N2. - С.3-4.
 1. Кравець В.П. Психофізіологічні та психолого-педагогічні аспекти формування усвідомленого батьківства / В. П. Кравець. - К. : Вид. центр "Академія", 2001. - 243 с. - Бібліогр.: с. 240-241.


^ ФОРМУВАННЯ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ 1. Вірковський А.М. Гуманістичний ідеал старшокласника як науково-теоретична та дослідницька проблема / А.М. Вірковський // Педагогіка та психологія : Збірник наукових праць / Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2001. - Вип. 19, Ч. 2. - С. 49-53
 1. Вірковський А.П. Технологія формування ідеалу старшокласників у процесі викладання курсу "Становлення гуманістичної особистості" / А.П. Вірковський // Сучасні проблеми професійної підготовки фахівців: Методичний аспект : Збірник наукових праць. - Київ : Науковий світ , 2001. - С. 40-44
 1. ^ Воробйова Л.М. Проблеми мовної освіти школярів у науковій спадщині К.Д. Ушинського / Л.М. Воробйова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 15. - С. 7-9
 1. Лакоза Н. Роль наукового поняття у формуванні світогляду учнів: дидактичний аспект / Н. Лакоза // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : Науково-методичний журнал / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Благодійний фонд ім. А. Макаренка. - Киiв : МФ НаУКМА, 2001. - N3. - С. 80-87.


^ ВИХОВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ 1. Іванов М.С. Система політичної освіти молоді України: головні напрямки дослідження / М.С. Іванов // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" . - К. : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Політичні науки. - С. 70-72
 1. Ігнатова І. Методичні розробки уроків з громадянської освіти: Тема уроку "Толерантність"; Тема уроку: "Хто я в цьому світі?" / Ігнатова І., Цибко Г. // Історія в школах України. - 2001.-N1. - С.41-42.
 1. Антонюк Р.І Полікультурне виховання, полікультурна свідомість та відповідальність научных трудов / Р.І Антонюк // Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2001. - Вип. 24. - С. 29-37
 1. Дерев'янко Н. Громадянське виховання дітей у сім'ї / Н. Дерев'янко // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - Івано-Франківськ, 2001. - Вип.6. - С. 132-134
 1. Дерев'янко Н. Формування громадянської культури учнівської молоді / Н. Дерев'янко // Обрії : наук.-пед. журнал / Івано-Франківський інститут післядипломної педагогічної освіти. - Івано-Франківськ, 2001. - N1(12). - С. 38-41.
 1. Деркач Ж.В. Політична свідомість молоді в ретроспективі 20 століття научных трудов / Ж.В Деркач // Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2001. - Вип.25. - С. 142-147.
 1. Зоц В.М. Полікультурна освіта як зміст діяльності школи : материалы временных коллективов / В. М Зоц // Україна - країни Сходу: Від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій / Ред. кол. П.П. Антонюк, Г.П. Балабанова, О.В. Богомолов та ін. - Київ : Фенікс, 2001. - Вип. 2. - С. 6-8
 1. Кириченко І. Ситуація успіху : метод. рек. педагогам і батькам щодо створення ситуації успіху (матеріали до пед.ради) / Кириченко І. // Директор школи. - 2001.-N17. - С.9-10.
 1. Ліпмен М. Значення філософії для демократії обговорення / Ліпмен М. //Рідна школа. - 2001.-N4. - С.61-64.
 1. Наровлянський О. Організація самоврядування в дитячому центрі "Молода гвардія" / Наровлянський О. // Рідна школа. - 2001.-N3. - С.72-73.
 1. Огородник Л. Становлення системи громадянського виховання в умовах розвитку української державності / Л. Огородник // Проблеми освіти. - Київ, 2001. - Вип.26. - С. 62-67
 1. Остапенко Н. Вивчаємо національну символіку / Остапенко Н. // Сільська школа України. - 2001.-N22. - С.9-13.
 1. Пічуркіна-Шумейко Л. Виховання громадянськості підростаючого покоління як умова формування громадянського суспільства / Пічуркіна-Шумейко Л. // Рідна школа. - 2001.-N4. - С.6-10.
 1. Пастушенко Р. Громадянське суспільство: крок до самоорганізації / Пастушенко Р. // Управління освітою. - 2001.-N9. - С.5-6.
 1. Пасько Л.Б. Виховання громадянина - гуманіста засобами літератури / Л.Б. Пасько // Педагогіка та психологія : зб. наук. праць / Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2001. - Вип. 18,ч. 1. - С. 150-153
 1. Пеняєв С. Політичне лідерство : (урок з курсу громадянської освіти в 11 класі) / Пеняєв С. // Завуч. - 2001.-N16. - С.10.
 1. Петренко В.В. Формування політичної культури учнів - одна із необхідних умов громадянськості особистості / В.В. Петренко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 16. - С. 135-141
 1. Позднякова О. Велика місія громадянської освіти / Позднякова О. // Освіта України. - 2001.-N22(30 травня). - С.9.
 1. Пономаренко Л. Виховання громадянськості у молодших класах / Пономаренко Л. // Початкова школа. - 2001.-N3. - С.17-20.
 1. Пономаренко Л. Громадянська освіта в Україні: ментальний аспект / Пономаренко Л. // Директор школи. - 2001.-N20. - С.4-5.
 1. Радул В.В. Формування соціальної зрілості учнів у навчально-виховному процесі / В.В. Радул // Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту. - Ізмаїл, 2001. - Вип. 11 : Історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки. - С. 70-74
 1. Рехтета Л.О Педагогічні умови громадянського виховання учнів 5-9 классів у позаурочній діяльності научных трудов / Л.О Рехтета // Соціалізація особистості. - Київ : Логос , 2001. - Вип. 15. - С. 179-188
 1. Розенберг А. Біля джерел громадянського виховання / Розенберг А. // Рідна школа. - 2001.-N4. - С.52-54.
 1. Струманський В. Соціокультурні основи та педагогічний зміст ініціювання громадянського інтересу в учнів / Струманський В. // Рідна школа. - 2001.-N1. - С.15-18.
 1. Фідря О. Урок на тему: "Що таке громадянознавство. Вступ" / Фідря О. // Історія в школах України. - 2001.-N6. - С.31-37.
 1. Філіп С.Гуїн Філософія у вихованні дітей як громадян світу / Філіп С.Гуїн // Рідна школа. - 2001.-N4. - С.54-57.
 1. Хазратова Н.В. Аналіз настанов щодо держави в школярів та студентів / Хазратова Н.В. // Педагогіка і психологія. - 2001.-N2. - С.39-49.
 1. Харсуненко М.В. Проблема політичного виховання молоді як соціально-політична проблема сучасного суспільства научных трудов / М. В Харсуненко // Нові технології навчання / Голов. ред. В.О. Зайчук; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. - Київ, 2001. - Вип.30. - С. 173-178


^ ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 1. Івашковський В. Військово-патріотичне виховання шкільної молоді в контексті реформування освіти в Україні / Івашковський В. // Шлях освіти. - 2001.-N2. - С.13-16.
 1. Івашковський В. Формування готовності молоді до захисту України: історична ретроспектива / Івашковський В. // Рідна школа. - 2001.-N11. - С.43-46.
 1. Асманов А.Р Виховання почуття батьківщини в старшокласників засобами кримськотатарської літератури научных трудов / А.Р Асманов // Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2001. - Вип.25. - С. 191-200
 1. Випускні вечори у школі; Національно-патріотичне виховання у школі // Позакласний час. - 2001.-N13. - С.2-48.
 1. Вишняк М.; Кузь В. Патріотичне виховання учнів за допомогою української мови та літератури / Вишняк М.; Кузь В. // Рідна школа. - 2001.-N9. - С.25-28.
 1. Гонський В. Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави / Гонський В. // Рідна школа. - 2001.-N2. - С.9-14.
 1. Залізко В. Молоді - лицарську духовність / Залізко В., Постельга О. // Освіта. - 2001.-N44(15-22 серпня). - С.6.
 1. Капленко О.М. Образ міста у сучасній культурі (система інтерпретаційних парадигм) научных трудов / О. М Капленко, О. Г Ковальчук // Вісник студентського наукового товариства / Ніжинский держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2001. - С. 3-5
 1. Каюков В. Животворящий дух козацького виховання / Каюков В. // Освіта . - 2001.-N23-24(18-25 квітня). - С.8-9.
 1. Марушій О. Шляхи активізації військово-патріотичного виховання в школі / Марушій О. // Рідна школа. - 2001.-N5. - С.22-24.
 1. Очкань Г.О. Національно-патріотичне виховання в Україні на принципах християнської моралі. / Г.О. Очкань // Нові технології навчання . - Київ, 2001. - Вип.31. - С. 95-106
 1. Петренко В.В. Впровадження інноваційних технологій національно-патріотичного виховання учнів у сучасній школі психодіагностичний аспект / В.В. Петренко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 17. - С. 26-31
 1. Петренко В.В. Сутність патріотизму як моральної якості особистості, його зміст і внутрішня структура / В.В. Петренко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 15. - С. 30-32
 1. Рець А.В. Виховання громадянина - нагальна проблема сучасності / А.В. Рець // Гуманізація навчально-виховного процесу : Науково-методичний збірник / М-во освіти і науки України, Слов'янський держ. пед. ін-т. - Слов'янськ : СДПІ, 2001. - Вип. 11. - С. 288-290
 1. Сухомлинський В. Слово рідної мови / Сухомлинський В. // Урок української. - 2001.-N3. - С.31-34.
 1. Тепліцька Н.М. "Прийди до серця, Україно, Благослови добром мене" : Сценарій уроку з патріотичного виховання / Тепліцька Н.М. // Позакласний час. - 2001.-N7. - С.35-41.
 1. Чепіль М. Усвідомлення власної території як підгрунтя патріотизму / Чепіль М., Ноур А.Міщенко М. // Рідна школа. - 2001.-N7. - С.37-40.


^ ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ 1. Іова В.Ю. Формування правової культури особистості на засадах духовності : (Навч.-метод. посібник) / Упр. освіти і науки Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. ін-т удосконалення вчителів. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2001. - 167 с.
 1. ^ Безбородий В.О. Правова культура як засіб підвищення ефективності управлінської діяльності / В.О. Безбородий // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2001. - Вип. 15. - С. 8-10
 1. Запорожан, Іван. Правовиховна робота з молодшими школярами у позаурочний час / І. Запорожан // Наукові записки. Серія: Педагогіка / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТДПУ, 2001. - № 9'2001. - С. 39-43
 1. Москаленко О.С. Брейн-ринг правознавця / Москаленко О.С. // Позакласний час. - 2001.-N11-12. - С.27.
 1. Шкіль М. "Лише довіра породжує відповідальність" / Шкіль М.; НПУ ім.М.П.Драгоманова // Освіта. - 2001.-N30-31(13-20 червня). - С.1.


^ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ І КУЛЬТУРИ МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ 1. Артюшенко В.І. Інтеграція навчання і національного виховання в контесті сучасної освіти. / В.І. Артюшенко // Нові технології навчання . - Київ, 2001. - Вип.31. - С. 106-112
 1. Борисов В.В. Теорія національної самосвідомості / В.В. Борисов // Гуманізація навчально-виховного процесу : Науково-методичний збірник. - Слов'янськ, 2001. - Вип. 12. - С. 144-151
 1. Виховання національно свідомої особистості : (Метод. рек.) / Ред. Д.О. Тхоржевський; Глухів. держ. пед. ін-т ім. С.М. Сергєєва-Ценського та ін. - Глухів (Сум. обл.) : ГДПІ, 2001. - 144 с.
 1. Воробйова І.А. Соціокультурна компетенція як система знань, вмінь і навичок учнів / І.А. Воробйова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 15. - С. 39-43.
 1. Івашко В.М. Формування виховного національного ідеалу учнів змістом педагогічних журналів "Наш рідний край", "Віночок для підкарпатських діточок" (редактор О.І. Маркуш) / В.М. Івашко // Наука і сучасність. - Київ : Логос , 2001. - Т.27 : Педагогіка. Філологія. - С. 26-32
 1. Канішевська, Л. В. Теоретико-методологічні засади виховання соціальної зрілості старшокласників шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, у позаурочній діяльності : монографія / Л.В. Канішевська ; Ін-т проблем виховання АПН України. - Київ : Стилос, 2001. - 342 с.
 1. Карпенко Н. Ділові стосунки - стосунки партнерства / Карпенко Н. // Палітра педагога. - 2001.-N4. - С.3-5.
 1. Лебідь І. Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи / Лебідь І. // Рідна школа. - 2001.-N11. - С.15-16.
 1. Міленіна Т. Освіта досі тяжіє до минулого : (Обговорення "Національної доктрини розвитку освіти") / Міленіна Т. // Дзеркало тижня. - 2001.-N38(29 вересня). - С.13.
 1. Мартинюк І. Національне виховання як основа розвитку активної особистості / Мартинюк І. // Урок української. - 2001.-N7. - С.29-33.
 1. Мельник, Галина. Українське вбрання як засіб національного виховання та розвитку творчого потенціалу особистості / Г. Мельник // Наукові записки. Серія: Педагогіка / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТДПУ, 2001. - № 9'2001. - С. 49-52
 1. Наумчук Г.І. Основні завдання та зміст національного виховання дітей в сім'ї / Г.І. Наумчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 17. - С. 125-127
 1. Психологічні закономірності розвитку громадянської свідомості та самосвідомості особистості : У 2 т. / АПН України.Ін-т психології ім.Г.С.Костюка;За ред.М.Й.Боришевського. - Київ : Дніпро, 2001 - Т.. - 244с. ; 21см.

 2. 371.015
 1. Рябов С.Г. Громадянська освіта як педагогічна інновація научных трудов / С. Г Рябов // Нові технології навчання / Голов. ред. В.О. Зайчук; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. - Київ, 2001. - Вип.30. - С. 58-63
 1. Семиволос П. "Чорні діри" освіти : (Дослідження в українській освітній системі) / Семиволос П. // Дзеркало тижня. - 2001.-N37(22 вересня). - С.12.
 1. Сорочук Л. Календарно-обрядове коло як українознавча основа виховного процесу / Сорочук Л. // Рідна школа. - 2001.-N5. - С.25-27.
 1. Терещук, Андрій Іванович. Позакласна робота в загальноосвітніх школах як засіб виховання національної свідомості учнів 5-8 класів : Дис...канд.пед.наук:13.00.02 / А.І. Терещук; НПУ ім.М.П.Драгоманова. - Київ, 2001. - 258с. ; 29см

 2. 371.012
 1. Туренко В. Біля душі народу чи далеко від неї? : Соціально-культурологічні проблеми в діяльності організованих націоналістів 40-50-х років XX століття / Туренко В. // Віче. - 2001.-N11. - С.137-141.
 1. Феллер М. Прилучатися до загальнолюдського - плекати національне : Про єврейську освіту й педагогіку в Україні / Феллер М. // Урок української. - 2001.-N10. - С.61-63.
 1. Черпіль М.М. Теорія і практика формування національної свідомості дітей та молоді Галичини (друга половина ХІХ - перша третина ХХ ст.) : Монографія / М. М. Черпіль. - Дрогобич (Львів обл.) : Відродження, 2001. - 503 с.
 1. Щербань П. В українській родині завжди шанувалося природне право дитини керуватися власною волею та розумом : Народні традиції та їх роль у національному вихованні дітей та молоді / Щербань П. // Сільська школа. - 2001.-N50-51. - С.6.
 1. Щербатюк О. Освітній чинник у міжкультурних комунікаціях : До проблеми етнозбереження / Щербатюк О. // Урок української. - 2001.-N9. - С.55-58.
 1. Яворівський В. Прощавай, тисячоліття : (Духовність укр. народу) / Яворівський В. // Рідні джерела. - 2001.-N1. - С.39-42.
 1. ^ МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ
 1. Ібрагимова Н. Зерна істини й добра : (Основи християнської моралі - дітям) / Ібрагимова Н. // Дошкільне виховання. - 2001.-N4. - С.12-13.
 1. Ісаєнко Т.К. Виховання моральної культури особистості як педагогічна проблема / Т.К. Ісаєнко // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 квітня 2001 р. / М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. - Полтава, 2001. - С. 22-23
 1. Антонюк Р.І. Моральна освіта - основний компонент виховного процесу / Р. І. Антонюк // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2001. - Вип.4. - С. 245-251
 1. Бєланова Р. Стан духовного розвитку особистості на зламі віків / Бєланова Р. // Рідна школа. - 2001.-N3. - С.29-33.
 1. Баранов В. В надії вилікувати зло: (Особлива увага дітям з девіантною поведінкою) / Баранов В. // Директор школи. - 2001.-N10. - С.13.
 1. Бех І. Почуття цінності іншої людини як моральний пріоритет особистості / Бех І. // Початкова школа. - 2001.-N12. - С.32-35.
 1. Варенко В.М. Сучасні науково-педагогічні погляди на проблему виховання принципів християнської моралі в школі / В.М. Варенко // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. - Київ, 2001. - Т.29 : Педагогіка. Філологія. - С. 195-200
 1. Геник М. Особливості морального виховання молодших школярів у сучасній сім'ї / М. Геник // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. - Івано-Франківськ, 2001. - Вип.6. - С. 125-132
 1. Главінська О.Д. Вплив самооцінки школяра на ставлення до своєї учбової діяльності / О.Д. Главінська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 16. - С. 23-27
 1. Гончарова В. Високі моральні почуття / Гончарова В., Дроб'язко П. // Завуч. - 2001.-N13. - С.5.
 1. Гончарова В. Високе моральне почуття (дружба) / Гончарова В., Дроб'язко П. // Завуч. - 2001.-N16. - С.2-4.
 1. Дадаткіна О.О. Вплив духовності на діяльність особистості і виконання нею моральних принципів суспільства / Дадаткіна О.О. // Позакласний час. - 2001.-N5-6. - С.2-4.
 1. Дадаткіна О.О. Сократівські бесіди: "Совість і заздрість"; "Духовність - храм душі людської" / Дадаткіна О.О. // Позакласний час. - 2001.-N5-6. - С.6-9.
 1. Дзюба І.М. Духовні спустошення і трансформації в українському суспільстві XX ст. / І. М. Дзюба // Дзюба І.М. З криниці літ : литературный обзор / І.М. Дзюба. - Київ : Обереги, 2001. - Т. 2. - С. 667-672.
 1. Дроб'язко П. Моральне виховання шкільної молоді / Дроб'язко П., Гончарова В. // Директор школи. - 2001.-N35. - С.10-11.
 1. Завірюха Л.А. Гідність особистості як загальнолюдська цінність : материалы временных коллективов / Л. А Завірюха // Україна - країни Сходу: Від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій / Ред. кол. П.П. Антонюк, Г.П. Балабанова, О.В. Богомолов та ін. - Київ : Фенікс, 2001. - Вип. 2. - С. 118-124
 1. Зязюн І. Із книги "Педагогіка добра: ідеали і реалії" / Зязюн І. // Рідна школа. - 2001.-N1. - С.21-31.
 1. Каптан Т.М. Теоретичні передумови формування духовних потреб особистості / Т.М. Каптан // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2001. - Вип. 15. - С. 78-82
 1. Кривоніс С. Моральне виховання старшокласників в умовах сільської школи / С. Кривоніс // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2001. - Вип. 6. - С. 11-17
 1. Кудрик Л. Морально-духовний ідеал християнської педагогіки Памфила Юркевича / Кудрик Л. // Управління освітою. - 2001.-N9. - С.7.
 1. Малихіна Т. До питання критеріїв прогнозування поведінки підлітків / Малихіна Т. // Рідна школа. - 2001.-N1. - С.43-45.
 1. Матвієнко О.В Моральне виховання особистості як соціально-педагогічна проблема научных трудов / О.В Матвієнко // Соціалізація особистості. - Київ : Логос , 2001. - Вип. 14. - С. 3-9
 1. Матвієнко, Олена Валеріївна. Практикум з курсу "Теорія виховання" : практикум / О.В. Матвієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Стилос, 2001. - 256 с. ; 20 см. - (в тв. обкл.) : б. ц.
 1. ^ Морально-етичне виховання школярів у системі громадянської освіти і виховання : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 15-17 листоп. 2001 р. / [Редкол.: Ю. Завадовський та ін.]. - Івано-Франківськ : ЗАТ Вид.-друк. фірма "Прут Принт", 2001. - 196 с.
 1. Неділько В.А. "Голодний рік, голодний вік" : Виховна година (5 клас) / Неділько В.А. // Позакласний час. - 2001.-N7. - С.47-48.
 1. Палій, Наталія. Основи методики педагогічної корекції емоційної сфери першокласника / Н. Палій // Наукові записки. Серія: Педагогіка / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль : ТДПУ, 2001. - № 9'2001. - С. 29-33
 1. Пальчевський С.С. Віра як педагогічна категорія / С.С. Пальчевський // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 15. - С. 32-35
 1. Погорелов Г.И. Формирование нравственного опыта у учащихся в процессе игровой деятельности / Г. И. Погорелов // Вісник Луганського держ. пед. ун-ту ім.Т.Шевченка. Пед. науки. - Луганськ, 2001, №1. - С. 149-152
 1. ^ Поніманська Т.І. Гуманізм і виховання (філософсько-педагогічний аспект) / Т.І. Поніманська // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету / Рівненський держ. гум. ун-т. - Рівне : РДГУ, 2001. - Вип. 17. - С. 4-8
 1. Рєпа Н.О. Виховання морально-соціальної зрілості учнів засобами народної педагогіки / Рєпа Н.О., Субачов Ю.Є. // Рідна школа. - 2001.-N8. - С.29-52.
 1. Слабінська А. Бути на землі - людиною : (Народознавство у вищому професійному училищі N12 м.Біла Церква) / Слабінська А. // Рідна школа. - 2001.-N4. - С.27-28.
 1. Удалова О.А Профілактика асоціальної поведінки серед учнівської та студенської молоді научных трудов / О.А Удалова // Проблеми освіти / Голов. ред. В.О. Зайчук. - Київ, 2001. - Вип.25. - С. 110-118
 1. Усенко В. Міжнародний день захисту дітей... від дорослих? / Усенко В. // Директор школи. - 2001.-N21-22. - С.1-2.
 1. Феоктістова О. Л Діалог культур як фактор формування морального досвіду підлітків : материалы временных коллективов / О. Л Феоктістова // Україна - країни Сходу: Від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій : Матеріали наук.- практич. конференції, 11-13 травня 2000 р. / Центр розвитку сходознавчої освіти, Київськ. ін-т східної лінгвістики і права, Київська гімназія-інтернат східних мов №1. - Київ : Фенікс, 2001. - С. 80-83
 1. Феоктістова О.Л. Діалог культур як фактор формування морального досвіду підлітків : материалы временных коллективов / О. Л Феоктістова // Україна - країни Сходу: Від діалогу педагогічних систем до діалогу культур та цивілізацій / Ред. кол. П.П. Антонюк, Г.П. Балабанова, О.В. Богомолов та ін. - Київ : Фенікс, 2001. - Вип. 2. - С. 3-6
 1. Черчик О.М. Християнська мораль як засіб виховання особистості / О.М. Черчик // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, (23-25 квітня 2001 р. )/ М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. - Полтава, 2001. - С. 25-26
 1. Шалда Н. Сучасні підходи до морального виховання : Семінар-практикум у формі "круглого столу" з елементами метод. тренінгу / Шалда Н. // Палітра педагога. - 2001.-N4. - С.24-27.
 1. Шемшурина А. Нравственно-этическая культура школьника : Этикет / Шемшурина А. // Позакласний час. - 2001.-N26. - С.32-39.
 1. Шматков І.М. Єдність морального та військового виховання / І.М. Шматков, С.М. Єршова // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 квітня 2001 р. / М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. - Полтава, 2001. - С. 29-31
 1. ^ Шульга Л.А Концептуальні основи особистісно орієнтованого підходу як передумови підвіщення ефективності морального виховання сучасних школярів научных трудов / Л.А Шульга // Соціалізація особистості. - Київ : Логос , 2001. - Вип. 15. - С. 170-178
 1. ^ РЕЛІГІЙНЕ ВИХОВАННЯ
 1. Ващенко Г. Методи виховання окремих рис волі і характеру. Виховання релігійності / Ващенко Г. // Пам'ять століть. - 2001.-N3. - С.32-49.
 1. Верещак Є.П. Уроки мудрості : (виховання на засадах християнської моралі) / Верещак Є.П. // Педагогіка і психологія. - 2001.-N1. - С.119-122.
 1. Видолоб Н.О. Віра і ментальність українського народу / Н.О. Видолоб // Наукові записки. - Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2001. - N 2 : Психолого - педагогічні науки. - С. 235-238
 1. Витоки формування в учнів національної школи морально-духовних цінностей : Матеріали Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 22-23 трав. 2001 р. / [Реждкол.: О.О. Гладчук (голов. ред.) та ін.]. - Донецьк : ДІСО, 2001. - 114 с.
 1. Геник Л. Виховне значення десятьох заповідей Божих (Декалогу) / Геник Л. // Рідна школа. - 2001.-N11,12. - С.23-27,С.22-26.
 1. Грива О.А. Історія розвитку морально-релігійного виховання молоді у християнській родині / О. А. Грива // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. - Миколаїв : МДПУ, 2001. - Вип.4. - С. 251-256
 1. Гусєв А. Місіонери на порозі школи: благо чи небезпека? / Гусєв А. // Історія в школі. - 2001.-N9. - С.39-44.
 1. Система занять з християнскьої етики для дітей старшого та молодшого шкільного віку // Все для вчителя. - 2001.-N30. - С.2-22.
 1. Таратайцев З. Релігійне виховання: вирішення проблеми в країнах Європи / Таратайцев З. // Шкільний світ. - 2001.-N33. - С.2.
 1. Химич Н. Твори містичного змісту в духовно-християнському вихованні дітей / Химич Н. // Рідна школа. - 2001.-N5. - С.45-48.
 1. ^ ПРИРОДООХОРОННЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ
 1. Ігнатюк Л. Досвід екологічної освіти і виховання у академічному ліцеї при ХДПУ / Л. Ігнатюк // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2001. - Вип. 23. - С. 71-73
 1. Анісімова, Світлана Вікторівна. Екологія : Навчальна книга для учнів загальноосвіт. шк. / С.В. Анісімова; Нац. екол.- натураліст. центр учнів. молоді ; Нац. екол.- натураліст. центр учнів. молоді, М-во освіти і науки України. - Київ : Грамота, 2001. - 135 с. ; 21см. - (Екологія і здоров'я). - (в м. опр.) : б. ц.
 1. Без вірного друга велика туга : Зразки конспектів занять з природи - ознайомлення з рослинним і тваринним світом // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2001.-N3. - С.2-40.
 1. Васильченко В.Л. Екологічний аспект соціально-екологічної підготовки вчителя трудового навчання / В.Л. Васильченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2001. - Вип. 23. - С. 118-121
 1. Вербицький В. Еколого-натуралістична освіта: сучасний ракурс / Вербицький В. // Освіта України. - 2001.-N32(8 серпня). - С.4.
 1. Вишневський В.П. Екологічний аспект профорієнтаційної роботи в сучасних умовах / В.П. Вишневський // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2001. - Вип. 23. - С. 121-123
 1. Волкова С.А. Екологічна освіта учнів, студентів, вчителів через вирішення задач з екологічним компонентом теоретично та практично / С.А. Волкова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2001. - Вип. 23. - С. 34-35
 1. Грицан М. Сучасна екологічна освіта: передумови, принципи, завдання / Грицан М., Курик М. // Дошкільне виховання. - 2001.-N10. - С.6-7.
 1. Гуменко Є. Птахи - окраса природи / Гуменко Є. // Дошкільне виховання. - 2001.-N4. - С.10-11.
 1. Демченко А. Античність у духовній екосистемі української романістики другої половини 20 століття / А. Демченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2001. - Вип. 23. - С. 92-96
 1. Екологічна стежка : Методичні рекомендації до створення. Дидактичне значення: Посібник для вчителів спец. навч. закл. для дітей з вадами зору / Я.П. Дідух, О.Т. Крижанівська, О.Т. Попович, Ю.О. Войтюк. - Київ : Візаві, 2001. - 30 с. ; 20см. - (в м. пер.) : б. ц.

 2. 371.92(07)
 1. Екологічна стежка : Метод.рекомендації до створення.Дидактичне значення:Посібник для вчителів спец.навч.закл. для дітей з вадами зору / Авт.:Я.П.Дідух,О.Т.Крижанівська,О.Т.Попович,Ю.О.Войтюк. - Київ : Візаві, 2001. - 30с. ; 20см.

 2. 371.92(07)
 1. Козаченко В.І. Ми - юні друзі твої, Природо : Сценарій проведення ранку до Дня Землі / Козаченко В.І. // Все для вчителя. - 2001.-N11-12. - С.77-78.
 1. Копиця В. Виховання національної свідомості засобами еколого-натуралістичної освіти / Копиця В. // Рідна школа. - 2001.-N6. - С.38-39.
 1. Кравець Н. Формування системності знань школярів про природу: реалії та перспективи / Н. Кравець // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2001. - Вип. 6. - С. 149-152
 1. Крайнова Л. До проблеми уточнення змісту програм екологічної освіти дошкільників / Л. Крайнова, І. Початкова // Гуманізація навчально-виховного процесу : Науково-методичний збірник. - Слов'янськ, 2001. - Вип. 12. - С. 131-135
 1. Кудрик В. Екологічне виховання учнів молодшого шкільного віку як педагогічна проблема научных трудов / В. Кудрик, Л. Стасюк // Наукові записки Тернопільського держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 2001. - Вип. 5. - С. 100-103
 1. Левченко О.І. Екологічна казка як засіб екологічного виховання молодших школярів / О.І. Левченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : Науково-методичний збірник. - Слов'янськ, 2001. - Вип. 12. - С. 122-123
 1. Мазур Л. Принцип природовідповідності виховання у соціальному контексті / Мазур Л. // Директор школи. - 2001.-N7. - С.1,4.
 1. Маршицька В. Екологічні проекти / Маршицька В. // Дошкільне виховання. - 2001.-N5. - С.24-25.
 1. Плохій З. Природа як пізнавальна цінність / Плохій З. // Дошкільне виховання. - 2001.-N6. - С.7-9.
 1. Причиненко Н.О. Методи формування у школярів любові до природи у педагогічній спадщині В.П. Вахтерова / Н.О. Причиненко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2001. - Вип. 15. - С. 186-189
 1. Пузанова Л. Проблематика естетики живої природи та екологічна культура / Пузанова Л. // Рідна школа. - 2001.-N7. - С.53-56.
 1. Різник Л. Горнися до природи - не матимеш пригоди : Екологічне виховання дітей на народних природознавчих традиціях / Різник Л. // Дошкільне виховання. - 2001.-N8. - С.18.
 1. Рибнікова С.В. Екологічна освіта як чинник формування системного мислення научных трудов / С.В. Рибнікова // Проблеми освіти / Голов. ред. В.Г. Кремень. - Київ, 2001. - Вип. 26. - С. 136-143
 1. Русіна Л.Ю. Польові практики як компонент екологічного виховання молоді / Л.Ю. Русіна // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2001. - Вип. 23. - С. 78-80
 1. Семашкіна Г.М. Деякі аспекти екологічного виховання молодших школярів / Г.М. Семашкіна // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2001. - Вип. 23. - С. 75-78
 1. Сидорович М.М. Деякі аспекти екологічної освіти у хіміко-біологічному профілі середньої школи / М.М. Сидорович, Л.В. Вишневська, І.І. Карташова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2001. - Вип. 23. - С. 36-39
 1. Спецвипуск присвячений діяльності Національного еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України // Рідна школа. - 2001.-N6. - С.3-80.
 1. Чинкіна Т.Б. Особливості екологічної освіти учнів академічного ліцею при Херсонському державному педагогічному університеті / Т.Б. Чинкіна // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2001. - Вип. 23. - С. 73-75
 1. Чухонцева Н.Д. Екологічне виховання засобами літератури / Н.Д. Чухонцева // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2001. - Вип. 23. - С. 96-103
 1. Чухонцева Н.Д. Підготовка студентів-філологів до здійснення екологічного виховання у середній школі / Н.Д. Чухонцева // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2001. - Вип. 23. - С. 103-107
 1. Шмалєй С.В. Методологічні принципи екологічної психопедагогіки / С.В. Шмалєй // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2001. - Вип. 23. - С. 50-61
 1. Щедролосєв О.В. Доцільність поглибленої екологічної освіти на старших курсах технічних ВНЗ 3 та 4 рівнів акредитації / О.В. Щедролосєв // Збірник наукових праць. Педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Херсонський держ. пед. ун-т. - Херсон, 2001. - Вип. 23. - С. 108-109
 1. Якименко С. Екологічні знання - фундамент для формування світогляду / Якименко С. // Початкова освіта. - 2001.-N16. - С.2.
 1. Яременко О.О. Проблема екокультурної діяльності як одного з аспектів підвищення якості життя научных трудов / О.О. Яременко // Соціалізація особистості. - Київ : Логос , 2001. - Вип. 15. - С. 37-49
 1. Яременко О.О Роль екокультурної діяльності як важливого елементу екоосвіти у соціалізації особистості молоді научных трудов / О.О Яременко // Соціалізація особистості. - Київ : Логос , 2001. - Вип. 14. - С. 63-70
 1. Ясінська Н. Екологічна культура і освіта / Ясінська Н. // Рідна школа. - 2001.-N8. - С.24-25.9075721716489599.html
9075825797370200.html
9075931279459316.html
9076062210861590.html
9076123370234445.html