Дата, підпис) (Призвище І. П - страница 2

,


де Ірф - індекс зміни прибутковості основних фондів за аналітич­ний період;

Іфв - індекс зміни фондовіддачі основних фондів (або доходовіддачі) за аналітичний період.

Таблиця 2.7.

Додаткові показники ефективності використання основних фондів

Назва показника


Алгоритм розрахунку


Розрахунок по рокам

1. Товаровіддача (доходовіддача) торговельної площі.


Обсяг товарообороту (доходу), грош. од.


2000: 1114,0/220,0

2001: 1336,4/249,0

2002: 1971,4/297,8

Обсяг торговельної площі, м2


2. Віддача складської пло­щі.


Обсяг складського обороту, грош. од.


2000: 4284,0/100,0

2001: 4310,0/100,0

2002: 4929,0/100,0

Обсяг складської площі, м2


3. Коефіцієнт використання складського об'єму.


Середній фактичний обсяг зберігання товарних запасів, м3


2000: 264,0/300,0

2001: 276,0/300,0

2002: 285,0/300,0

Нормативна ємкість складу, м3


4. Коефіцієнт змінності робо­ти обладнання.


Кількість одиниць обладнання, що працює в першу та другу зміну


2000: 14/14

2001: 19/19

2002: 22/22

Загальна кількість одиниць обладнання


5. Коефіцієнт ефективного використання обладнання.


Кількість годин роботи обладнання в день, год.


2000: 23,5/24

2001: 23,8/24

2002: 23,8/24

Нормативна тривалість роботи обладнання (з врахуванням гра­фіка роботи підприємства та тривалості планово-запобіжних ремонтів)


6. Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання.


Фактична продуктивність роботи обладнання, умов. од.


2000: 96/100

2001: 98/100

2002: 99/100

Нормативна продуктивність роботи обладнання, умов. од.


7. Коефіцієнт інтегрального використання обладнання.


Коефіцієнт ефективного використання обладнання *

Коефіцієнт ефективного використання обладнання

2000: 23,5/24 * 96/100

2001: 23,8/24 * 98/100

2002: 23,8/24 * 99/100


Значення цього показника дорівнювало у 2001 році Кєф = 1,07, у 2002 році Кєф = 1,15. Можна сказати, що спостерігається зростання ефективності використання основних фондів.

Крім розглянутих вище загальних вартісних показників для оцінки ефективності використання окремих видів та груп основних фондів торговельного підприємства можуть використовуватися окремі натуральні та спеціальні показники (табл.. 2.7).

Проведення аналізу стану, руху та ефективності використання ос­новних фондів торговельного підприємства дозволяє визначити основ­ні недоліки діючої на підприємстві стратегії формування та викори­стання основних фондів, які необхідно враховувати при обґрунтуванні напрямків її удосконалення на плановий період.

На аналізованому підприємстві ТОВ “Сигма” додаткові показники ефективності використання основних засобів зведені в таблицю 2.8.

Дані таблиці 2.8 підтверджують висновки щодо ефективної роботи на аналізованому підприємстві щодо використання основних засобів. Всі додаткові показники за аналізований період мають тенденцію до зростання. Найбільше зростання зафіксоване по товаровіддачі торговельної площі – зросла на 1,51 грн./м2 за 2 роки, віддачі складської площі – збільшилася на 6,45 грн./м2 за 2 роки (з 2000 по 2002 рік).

В цілому підсумки проведеного аналізу основних засобів говорять про ефективне використання основних фондів у діяльності ТОВ “Сигма”. Значущість зростання усіх аналізованих показників підвищується на тлі загального зростання товарообороту аналізованого підприємства. Дані аналізу підтверджують тезу про те, що ТОВ “Сигма” вступило в фазу розширення та поступового розвитку.


Таблиця 2.8.

Аналіз додаткових показників ефективності використання основних засобів ТОВ “Сигма” у 2000-2002 рр.

№ п/п

Показник

Роки

Відхилення

2000

2001

2002

2001 р. від 2000 р.

2002 р. від 2001 р.

2002 р. від 2000 р.

1.

Товаровіддача торговельної площі

5,11

5,37

6,62

0,26

1,25

1,51

2.

Віддача складської площі

42,84

43,10

49,29

0,26

6,19

6,45

3.

Коефіцієнт використання складського об’єму

0,88

0,92

0,95

0,04

0,03

0,07

4.

Коефіцієнт змінності роботи обладнання

1,0

1,0

1,0

-

-

-

5.

Коефіцієнт ефективного використання обладнання

0,98

0,99

0,99

0,01

-

0,01

6.

Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання

0,96

0,98

0,99

0,02

0,01

0,03

7.

Коефіцієнт інтегрального використання обладнання

0,94

0,97

0,98

0,03

0,01

0,04^ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ


Сукупність засобів праці, якими розпоряджається підприємство, складає його основні фонди.

Основні фонди підприємства повинні забезпечити належні мате­ріальні умови для здійснення господарської діяльності торговельного підприємства, зберігання необхідного обсягу товарних запасів, про­ведення транспортних, розвантажувально-навантажувальних, фасу­вальних та інших підготовчих операцій, пов'язаних з отриманням та реалізацією товарів, виконанням виробничих функцій, наданням по­слуг, праці та відпочинку робітникам підприємства, підвищенням продуктивності їхньої праці та ефективності господарювання всього підприємства. Рішенню цих завдань сприяє цілеспрямована робота з формування обсягу та складу основних фондів, створення режиму та умов їх експлуатації, підтримки у робочому стані та вибору політики амортизації.

Необхідною передумовою удосконалення формування, використання та відтворення основних фондів торговельного підприємства є проведення аналізу їх сучасного стану та ефективності використання.

Підсумки проведеного аналізу ТОВ “Сигма” свідчать про зростання загального обсягу як основних фондів, так і товарообороту. Причому якщо показник товарообороту зростав постійно, то вартість основних засобів у 2001 році знизилася на 14,1%. В цілому ж можна сказати, що відбувається випереджаюче зростання товарообороту над зростанням вартості основних засобів. Це є позитивним явищем, яке свідчить про ефективне використання основних засобів.

Що стосується структури основних засобів, то вона в аналізованому періоді (2000 - 2002 рр.) значно змінювалася. Так, зросла частка виробничих фондів (на 63,9% за 2 роки), активна частина ОФ збільшилася за 2 роки на 73,7%. Темпи їх приросту значно випереджали відповідне зростання невиробничих фондів (скоротилися за 2 роки на 23,3%) та пасивні частини основних засобів (збільшилися у 2002 році у порівнянні з 2000 роком на 16,2%). Такі зрушення свідчать про загальне скорочення невиробничих фондів та зростання активної частки основних засобів, тобто постійне покращення технічного оснащення господарської діяльності ТОВ “Сигма”.

Знос основних засобів зростає, хоча і повільно (на 0,18 за 2 роки). Відповідно зменшується придатність ОФ (на 0,17 за 2 роки). Позитивним явищем є зростання за аналізований період коефіцієнту оновлення ОФ – на 0,03, однак загальна швидкість оновлення зменшилась у 2002 році у порівнянні з 2000 р. на 0,27, хоча в цілому залишається на доброму рівні – 2,86 у 2002 році.

В цілому можна сказати, що ТОВ “Сигма” проводить політику постійного оновлення ОФ, збільшуючи обсяги придбання основних засобів.

Проведений аналіз узагальнюючих показників свідчить, що показник фондовіддача має тенденцію до зростання, причому у 2002 році він зріс на 0,39 у порівнянні із 2000 роком, тобто майже на одну третину. Позитивним явищем також є зростання прибутковості основних фондів до 33,4% у 2002 році, тобто на 4,3% більше, ніж у 2000 році. Висока питома вага витрат на утримання ОФ доходами від діяльності підприємства у 2000 році пояснюється тим, що за результатами цього року увесь прибуток у сумі 183,3 тис. грн. пішов на збільшення основних засобів. Без цієї суми аналізований показник дорівнював би 11,4 %. В цілому аналогічні показники за 2001 та 2002 рік мають тенденцію до зменшення, що свідчить про випереджаюче зростання доходів над зростанням основних фондів.

В практиці роботи підприємств застосовується також метод інтег­ральної оцінки, який дозволяє надати узагальнюючу оцінку ефектив­ності використання основних фондів підприємства.

По аналізуємому підприємству ТОВ “Сигма” значення цього показника дорівнювало у 2001 році Кєф = 1,07, у 2002 році Кєф = 1,15. Можна сказати, що спостерігається зростання ефективності використання основних фондів.

Позитивним явищем також є зростання, зафіксоване по товаровіддачі торговельної площі – зросла на 1,51 грн./м2 за 2 роки, віддача складської площі збільшилася на 6,45 грн./м2 за 2 роки (з 2000 по 2002 рік).

В цілому підсумки проведеного аналізу основних засобів говорять про ефективне використання основних фондів у діяльності ТОВ “Сигма”. Значущість зростання усіх аналізованих показників підвищується на фоні загального зростання товарообороту аналізованого підприємства. Дані аналізу підтверджують те, що ТОВ “Сигма” вступило в фазу розширення власної діяльності.


^ ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


 1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. // Бухгалтерія. - №5. – 29 січня 2001 р.- с. 6-9.

 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. Мінфіном України від 30 листопада 1999 р. №291. // Бухгалтерія. - №5. – 29 січня 2001 р.-с. 9.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №9 “Запаси”. Затв. Мінфіном України від 20 жовтня 1999 р. №246 // Бухгалтерія. - №5. – 29 січня 2001 р. –с. 33-34.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №7 “Основні засоби”. Затв. Мінфіном України від 27 квітня 2000 р. №92 // Бухгалтерія. - №5. – 29 січня 2001 р.- с. 29-31.

 5. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия / Пер. с франц. под ред. Л. П. Белых – М., 1999. – 196 с.

 6. Аудит: Учебник для вузов/В.И.Подельский, Г.Б.Поляк, А.А.Савин, Л.В.Сотникова.-М.: Аудит, ЮНИТИ, 2000. – 348 с.

 7. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов Н.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства. – К., 1998. – 288 с.

 8. Бланк І.О. Управління торговельним підприємством. Підручник. — М., 2000. – 264 с.

 9. Гуляева Н.М. Управління формуванням та використанням основних фондів торговельного підприємства. — К., 2000. – 208 с.

 10. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. – К., 2000. – 328 с.

 11. Курсом реформ – облік 2000 / Під ред. Куліша С. В.- Донецьк, 2000. – 226 с.

 12. Луговой В. Аудит организации учета основных средств // Экономика и жизнь. - № 28-29, 1994, с. 16-18.


9073060106593520.html
9073236761088960.html
9073406068143645.html
9073537973155648.html
9073588580175883.html